XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Khi nói đến các hình thức gọi vốn cho một dự án startup, thuật ngữ gọi vốn cộng đồng hay...

Admin user / Pass: nhatvi / 45076df65f18ea33dc44a89d393e8180 Tbl:  : aboutus, access_user, adv,advtype, answer, authors, bookroom, bookroomdetail, booktour, branch, career, catalogue, city,...

Out of the various differences between industrial and consumer marketing, which characteristics would have maximum impact on development of marketing...