XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

Standard banner web Ads size

Standard banner web Ads size
“Standard web banner ad sizes” by NEXO Design, Nnemo – http://www.nexodesign.com/docs/standard_ad_sizes. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standard_web_banner_ad_sizes.svg#/media/File:Standard_web_banner_ad_sizes.svg