Tnham

xong.

August 10, 2012 // 0 Comments

xong. giờ nhìn lại k dám tin là mình đã viết dc nhiu đó. dài quá xá. gặp cái thứ chẳng biết tí [...]
1 2 3 4