XxL's Góc riêng

Tôi là XXL – Người lớn nhất quả đất

TUT

Tutorial for Noob only (like me ^^).

Vài phương pháp (hay gọi là mẹo thôi) để giúp nâng cao khả năng ứng biến trước một vài tình...